MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 – TARAFLAR

a) SATICI’nın Bilgileri :

Süs Market Org. Ürn. İth. ve İhr. Ltd. Şti.
Mercan mah. Fincancılar cad. Yusufyan Han No: 3/206 Eminönü / Fatih / İSTANBUL

Telefon : 0212 5191122

E-mail : destek@susmarket.net

(Bundan sonra “SATICI” olarak anılacaktır.)

b) ALICI’nın Bilgileri

Yukarıda alıcı bilgileri doğru şekilde giriş yapılmıştır.

(Bundan sonra “ALICI” anılacaktır.)

MADDE 2 – KONU

İşbu Ön Bilgilendirme Formu’nun (“Form”) konusu aşağıda nitelik ve satış fiyatı belirtilen Ürünlerin (“Ürünler”) satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkında Kanun ve 6 Mart 2011 tarihli ve 27866 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince bilgilendirilmesidir.

MADDE 3 – SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER BİLGİLERİ

Malın / Ürün /Ürünlerin / cinsi, türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi, satış
bedeli, ödeme şekli yukarıda belirtilmiştir.

MADDE 4 – SATIŞA KONU MALIN TESLİM BİLGİSİ

Teslimat, stokun müsait olması ve mal bedelinin Satıcının hesabına geçmesinden sonra mümkün olan en kısa sürede yapılır. Doğal afetler, hava muhalefeti vs. gibi mücbir sebeplerle gecikmeler olabilir. Satıcı, malı/hizmeti siparişinden itibaren 1-7 gün içinde teslim eder.4.1 Ürün teslimatı aşağıda detayları verilen adrese yapılacaktır.

MADDE 5 – FATURA BİLGİLERİ

Fatura bilgileri yukarıda doğru şekilde giriş yapılmıştır.
Fatura Teslim: Fatura sipariş teslimatı sırasında teslimat adresine sipariş ile birlikte teslim edilecektir.

MADDE 6

Madde 1’de belirtilen ALICI, Madde 4’te belirtilen TESLİM ALAN ve Madde 5’te belirtilen FATURA BİLGİLERİ aynı kişiye ait ve/veya farklı kişilere ait olabilir. Farklı kişilere ait olması durumunda verilen ve onaylanan tüm bilgilerden ve bu bilgilerin doğruluğundan ALICI sorumludur.

MADDE 7 – ÜRÜNLERİN TESLİMATI

7.1 Ürünler, ALICI’nın belirttiği teslimat adresine veya gösterdiği adresteki kişiye/kuruluşa faturası ile birlikte paketlenmiş olarak sipariş tarihinden itibaren en geç 30 (otuz) gün içinde teslim edilir. Bu süre tüketiciye daha önceden yazılı olarak veya bir sürekli veri taşıyıcısıyla bildirilmek koşuluyla en fazla on gün uzatılabilir.

7.2 ALICI verilen bilgilerin doğru olduğunu kabul eder. Verilen bilgiler doğrultusunda Ürün’ün ulaşmadığı hallerinde SATICI’nın sorumluluğu bulunmamaktadır ve tüm sorumluluk ALICI’ya aittir.

7.3 Ürünler’in, ALICI’nın gösterdiği başka bir kişiye teslim edilecek olması halinde, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz.

MADDE 8

Bu hizmet yalnızca perakende satışa ve nihai kullanıma yöneliktir. Toptan ve “yeniden satış” amaçlı siparişlerin ön bilgi formu ve/veya satış sözleşmesi oluşmuş olsa dahi SATICI siparişi iptal ederek teslim etmeme hakkını saklı tutar.

MADDE 9 – CAYMA HAKKI:

9.1 ALICI, gıda maddelerinin, içeceklerin veya diğer günlük tüketim maddelerinin satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde cayma hakkı kullanamaz. Ancak anılan ürünler hariç, diğer Ürünlerin, Ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (14) gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir.

9.2 Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin SATICI’ya bu sure içerisinde yazılı olarak info@gizlitat.com adresine yapılması gerekir. Cayma hakkının kullanılması halinde, TESLİM ALAN/ALICI’ya teslim edilen ürün/ürünlerin fatura aslının SATICI’ya iadesi gerekir. Cayma hakkının kullanılması için 14 (14) günlük süre içinde SATICI’ya iadeli taahhütlü posta, elektronik posta veya faks ile yazılı bildirimde bulunulması şarttır.

9.3 İade edilecek Ürünler’in kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte teslim edilmesi gerekmektedir.

9.4 SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 (on) günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ya iade etmek ve 20 (yirmi) günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.

9.5 Cayma hakkı nedeni ile iade edilen Ürünler’in kargo bedeli SATICI tarafından karşılanır.

9.6 Teslim alınmış olan malın değerinin azalması veya iadeyi imkânsız kılan bir nedenin varlığı cayma hakkının kullanılmasına engel değildir. Ancak değer azalması veya iadenin imkânsızlaşması tüketicinin kusurundan kaynaklanıyorsa SATICI’ya malın değerini veya değerindeki azalmayı tazmin etmesi gerekir. Malın mutat kullanımı sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalar değer azalması sayılmaz.

MADDE 10 – CAYMA HAKKI KULLANILMAYACAK ÜRÜNLER

10.1 ALICI’nın istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan ürünlerin satışına ilişkin sözleşmeler ve ALICI tarafından ambalajının açılmış olması şartıyla, ses veya görüntü kayıtlarına, yazılım programlarına ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmelerde cayma hakkı kullanılamaz.

10.2 06.03.2011 tarih ve 27866 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “ Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmeliğin” 2. Maddesinin 3/a nolu bendi gereği “Gıda maddelerinin, içeceklerin ya da diğer günlük tüketim maddelerinin, satıcının düzenli teslimatları çerçevesinde tüketicinin meskenine veya işyerine götürülmesine ilişkin Mesafeli Sözleşmeler’de cayma hakkı bulunmamaktadır.

MADDE 11 – GENEL HÜKÜMLER

11.1 ALICI, işbu Form’da satışa konu Ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve yazılı olarak gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

11.2 ALICI; işbu Form’u yazılı olarak teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, SATICI tarafından tüketiciye verilmesi gereken adres, siparişi verilen Ürünlere ait temel özellikler, Ürünlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

11.3 Kargo firmasının, Ürünler’i ALICI’ya teslimi aşamasında karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle, siparişi verilen Ürünün ALICI’ya teslim edilememesinden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz.

11.4 SATICI, Ürünler’in sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

11.5 SATICI, Ürünler’in teslim süresinden önce haklı bir nedenle tedarik edilemeyeceğinin anlaşılması üzerine ALICI’yı bilgilendirmek ve yazılı onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir Ürün tedarik edebilir.

11.6 SATICI, Ürünler’in teslim edilmesinin imkânsızlaşması halinde bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’ya bildirir ve 10 (on) günlük süre içinde toplam bedeli ALICI’ya iade eder.

11.7 Herhangi bir nedenle Ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI Ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

11.8 Ürünler’in bedelinin herhangi bir sebepten dolayı SATICI’ya ödememesi halinde, ALICI SATICI’nın bildiriminden itibaren en geç 3 (üç) gün içinde Ürünleri tüm masrafları kendisine ait olmak üzere SATICI’ya iade eder. SATICI’nın Ürün bedeli alacağını takip dahil diğer tüm akdi-kanuni hakları ayrıca ve her halükarda saklıdır.

MADDE 12 – YETKİLİ MAHKEME

SATICI şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir.

MADDE 13 – DİĞER HÜKÜMLER

Siparişe ilişkin verilen belge ve bilgilerin eksik, sahte ve/veya yanlış olduğunun saptanması veya siparişin kötü niyetle/veya ticari ve/veya kazanç elde etmek amacıyla yapılmış olduğuna dair şüphenin varlığı ya da tespiti halinde, herhangi bir zamanda, ALICI’yı bilgilendirmek koşuluyla sipariş başvurusunu, gerekli incelemelerin yapılmasını teminen durdurma ve/veya iptal etme hakkını saklı tutar. İptal halinde, ödeme için iade süreci yine ALICI’ya bildirilmek kaydıyla yapılabilir.

ALICI; 6502 S.K.’un M. 48, f.2 ve Mes. Söz. Yön. 5. ve 6. maddeleri gereğince Ön Bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, taahhüt ve beyan eder.

İşbu Form’da yer alan bilgiler iyi niyet ilkeleri çerçevesinde 18 yaşından küçük, ayırtım gücünden yoksun veya 18 yaşından büyük ancak kısıtlı bireyleri korumak amacıyla ticari amaçlarla verilmektedir.

İşbu Ön Bilgilendirme Formu elektronik ortamda ALICI tarafından okunarak kabul edildikten sonra Mesafeli Satış Sözleşmesi kurulması aşamasına geçilecektir.